Положення про відділ планування та проектів розвитку територій

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

розпорядженням голови

Вовчанської районної ради VІ скликання

№ 26-ос від  22 квітня 2013р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ

ТЕРИТОРІЙ ВОВЧАНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

Україна

Харківська область

місто Вовчанськ

2013 рік

 

 

1. Загальні засади

 

1.1. Відділ планування та проектів розвитку     територій виконавчого апарату районної ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату Вовчанської районної ради, який утворюється, реорганізується, ліквідується рішенням районної ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими чинними нормативно-правовими актами України, рішеннями районної  ради, розпорядженнями голови районної  ради, а також цим Положенням.

1.3. Структура відділу, чисельність, посадові оклади працівників встановлюються штатним розписом виконавчого апарату районної ради, який затверджується районною радою.

1.4. Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу затверджується розпорядженням голови районної ради.

1.5. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу здійснюється головою районної  ради відповідно до чинного законодавства.

1.6. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи.

1.7. Відділ підзвітний і підконтрольний районній раді, підпорядкований голові районної ради та його заступнику.

 

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завдання відділу

2.1.1.  Організаційне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, організаційно-методична допомога органам місцевого самоврядування району з питань соціально-економічного, культурного розвитку територій та інвестиційної політики.

2.1.2  Забезпечує  зв’язок та співпрацю районної ради з органами місцевого самоврядування з питань земельних та майнових відносин, комунального майна.

2.1.2. Підготовка проектів рішень районної ради, розпоряджень голови ради з питань, що належать до компетенції відділу.

2.1.3. Підготовка планів роботи районної ради, постійних депутатських комісій звітів про їх виконання.

2.1.4. Забезпечення взаємодії районної ради з апаратом обласної ради, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями

2.1.5 Забезпечує розгляд кореспонденції, яка надходить у відділ та готує відповіді на них

2.2. Відділ планування та розвитку:

2.2.1. Оперативно і якісно забезпечує згідно з Регламентом Вовчанської районної ради підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій районної ради, вчасно доводить їх до відома депутатів.

2.2.2. Готує або бере участь у підготовці за дорученням керівництва районної ради проектів рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, звіту голови районної ради про його діяльність.

2.2.3. У межах повноважень сприяє здійсненню взаємодії і зв'язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, правоохоронними органами.

2.2.4. Готує проекти планів роботи районної ради, звіти про їх виконання, бере участь у підготовці проектів поточних планів роботи, доручень, а також пропозицій щодо виконання   рішень  діяльності районної ради та її органів.

2.2.5. Готує плани щомісячних, щотижневих заходів, що проводяться в районі, в територіальних громадах органами місцевого самоврядування, державними та місцевими органами влади і громадсько-політичними організаціями.

2.2.6. Надає практичну і методичну допомогу місцевим радам району у здійсненні їх повноважень. За дорученням керівництва районної ради працівники відділу беруть участь у роботі сесій відповідних рад, засіданнях їх постійних комісій, підготовці методичних посібників, інших заходах.

2.2.7. Розробляє паспорт району, паспорти територіальних громад та вносить в них необхідні зміни.

2.2.8. Організовує проведення семінарів, навчань, круглих столів інших занять з підвищення рівня професійних знань депутатів районної ради,  сільських, селищних, міського голів.

2.2.9. Сприяє здійсненню районною радою та її головою організаційного забезпечення проведення виборів і референдумів в установленому чинним законодавством порядку.

2.2.10. Вносить пропозиції про прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них.

2.2.11 Готує засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, за підсумками готує доповідні записки, довідки, вносить їх на розгляд голові ради.

2.2.12 Вносить пропозиції голові ради з питань проведення нарад, семінарів, виїзних прийомів громадян..

2.2.13 Організовує попереднє обговорення та внесення пропозицій до законопроектів, що стосуються питань місцевого самоврядування.

2.2.14 Бере участь у підготовці та вирішенні відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

2.2.15 Надає допомогу постійній комісії районної ради з питань місцевого самоврядування,  у проведенні засідань, підготовці висновків та проектів рішень з питань адміністративно-територіального устрою району.

2.2.16 Отримує від відділів і управлінь Вовчанської районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ і організацій (незалежно від форм власності) матеріали, необхідні для підготовки питань, що вносяться на розгляд сесій районної ради, її президії та координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.

2.2.17 Вивчає, узагальнює, поширює нові форми і методи діяльності  органів місцевого самоврядування, надає їм методичну і практичну допомогу у поліпшенні та удосконаленні  роботи, віднесених до компетенції відділу.

2.2.18. Надає допомогу органам місцевого самоврядування у підготовці рішень щодо встановлення меж населених пунктів та з питань адміністративно-територіального устрою.

2.2.19 Одержує у встановленому порядку від посадових осіб підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів Вовчанської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування статистичні дані, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.2.20. Забезпечує здійснення повноважень в межах, визначених районною радою, функцій щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району згідно з чинним законодавством України.

2.2.21. Веде реєстр підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району.

2.2.22. На підставі доручення керівництва районної ради забезпечує підготовку пропозицій по відчуженню, передачі в оренду, з балансу на баланс, під заставу, концесію об’єктів та майна спільної власності територіальних громад району, прийняття в районну комунальну власність, передачі до іншої власності з районної комунальної власності.

2.2.23. Погоджує проекти рішень про відчуження, передачу в оренду, з балансу на баланс, під заставу, концесію об’єктів та майна, що належить до спільної власності територіальних громад району прийняття в районну комунальну власність, передачу до іншої власності з районної комунальної власності.

2.2.24. Надає допомогу в організації проведення конкурсів по передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району.

2.2.25. Ініціює проведення інвентаризації та інші дії з майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад району у межах повноважень визначених районною радою, а також організовує здійснення перевірок ефективності використання майна.

2.2.26. Здійснює, згідно з чинним законодавством України, за дорученням керівництва районної ради інші повноваження, пов'язані з управлінням майном спільної власності територіальних громад району.

2.2.27. Надає методичну та консультативну допомогу органам місцевого самоврядування з питань управління об’єктами комунальної власності.

2.2.28. Бере участь у вивченні діяльності підприємств, організацій та установ спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, які перебувають в управлінні Вовчанської районної ради та вносить пропозиції щодо покращення ефективності їх діяльності, раціонального використання фінансових ресурсів та цього майна.

2.2.29 Надає допомогу територіальним  громадам сіл, селищ, міста для участі в обласному конкурсі міні- проектів для розв’язання місцевих проблем соціально-економічного характеру.

2.2.30 Організовує проведення районного та участь обласному конкурсі на кращого працівника місцевого самоврядування.

2.2.31. Веде підготовку та оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті районної ради.

3. Права відділу

Для здійснення покладених на нього завдань та обов’язків відділ має право:

3.1. Залучати працівників інших відділів виконавчого апарату районної ради, які визначені відповідальними за роботу постійних комісій, депутатських фракцій, до виконання завдань, покладених на відділ (відповідно до компетенції постійної комісії, фракції).

3.2. Ініціювати утворення робочих груп для досконалого вивчення і розгляду питань, що вносяться на розгляд пленарних засідань, засідань президії районної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування, комунальної власності та комунального господарства.

3.3. Брати участь у роботі сесій районної ради, засіданнях постійних комісій районної ради, робочих групах, нарадах, інших заходах, що проводяться за участю районної ради, сесіях місцевих рад .

3.4. Робити запити та одержувати у встановленому порядку від органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних та інших органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, довідки, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.5. Залучати за згодою голови районної ради  або його заступника відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для підготовки і проведення заходів за участю керівництва районної ради, її органів, виконання інших завдань відповідно до покладених на відділ обов’язків.

3.6. Ініціювати утворення робочих груп для вивчення окремих питань, що належать до компетенції районної ради.

3.7. Подавати на розгляд голови районної ради або його заступника проекти рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, вносити відповідно до функцій відділу пропозиції щодо заходів з оптимізації роботи районної ради, реалізації її повноважень.

3.8. Організовувати і проводити наради, семінари та інші заходи з питань, що пов’язані з виконанням завдань і функцій відділу.

4. Керівництво

4.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради за поданням заступника голови районної ради в порядку, передбаченому трудовим законодавством та з питань місцевого самоврядування.

4.2. Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи стаж роботи на державній службі на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років.

4.3. Начальник відділу повинен знати Конституцію України, Закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України з питань, що відносяться до компетенції відділу, рішення районної ради, Регламент роботи районної ради, і умови застосування чинного законодавства з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу.

4.4.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.4.3. Розробляє і вносить на затвердження в установленому порядку посадові інструкції працівників відділу.

4.4.4. Розподіляє обов’язки працівників відділу. З метою забезпечення ефективної реалізації завдань і функцій відділу може, у разі потреби, здійснювати частковий перерозподіл функціональних обов’язків працівників відділу.

4.4.5. Забезпечує підвищення їх кваліфікації та професійного рівня, дотримання трудової і виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.4.6. Планує роботу відділу і здійснює контроль за виконанням планів роботи.

4.4.7. У встановленому порядку вносить пропозиції про призначення, переміщення, звільнення та преміювання працівників відділу, погоджує надання їм відпусток.

4.4.8. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

4.4.9. Забезпечує загальне координування роботи постійних комісій районної ради, надання їм та депутатам практичної допомоги.

4.4.10. Представляє відділ в органах місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади, правоохоронних та інших органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян з питань, віднесених до його компетенції.

4.4.11. Виконує інші обов’язки та доручення, покладені на нього головою районної ради або заступником голови.

Відповідальність

5.1. Відділ несе відповідальність:

- за своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань;

- за достовірність, правильність та об’єктивність підготовлених аналітичних матеріалів, інформацій, звітів тощо;

- за збереження документів і додержання їх у належному стані;

- за дотримання конфіденційності інформації відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники відділу відповідно до чинного законодавства несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність:

- за порушення трудової дисципліни;

- за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих їм прав;

- за порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням;

- за розголошення поза службовою необхідністю відомостей, що містяться у службових документах.

6. Взаємозв’язки

6.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з:

- районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами;

- органами місцевого самоврядування;

-  місцевими органами виконавчої влади, іншими держаними органами;

- підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності;

- об’єднаннями громадян;

- засобами масової інформації.

6.2. Відділ за згодою голови районної ради або його заступника може бути залучений до спільної роботи з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з метою надання консультативної допомоги.

 

7. Взаємозамінність працівників відділу

 

7.1. Під час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує посадова особа, призначена розпорядженням голови районної ради.

 

8. Прикінцеві положення

 

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням районної ради в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням голови районної ради.

 

Заступник голови

Вовчанської районної ради                                                        С.П. Круподеря