Положення про виконавчий апарат

Додаток №  2

до рішення ІІ (позачергової)

сесії районної ради VIІ скликання

від 10.12.2015 р. № 13-VIІ

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат

Вовчанської районної ради VIІ скликання

1. Загальні положення

1.1.       Положення про виконавчий апарат Вовчанської районної ради (далі –  Положення) встановлює завдання та функції, регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого апарату районної ради (далі –  апарат).

1.2.       Положення розроблено на підставі Конституції України, Законів України, чинних нормативно-правових актів, інструкцій, положень та інше.

1.3.       Статті Положення, що не відповідають чи суперечать чинному законодавству (у зв’язку зі змінами), підлягають корегуванню.

2. Створення, чисельність і структура апарату

2.1. Апарат створюється рішенням районної ради за поданням голови районної  ради з затвердженням загальної його чисельності відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Безпосередньо організовує роботу виконавчого апарату керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

2.2. В межах загальної чисельності голова районної ради затверджує структуру та штатний розпис апарату.

2.3. Структурними підрозділами апарату є:

-          організаційний відділ;

-          відділ планування та проектів розвитку територій.

2.4. Відділи апарату здійснюють свої функції на підставі затверджених Положень.

2.5. Обов’язки кожного працівника апарату визначаються посадовими інструкціями.

2.6. Апарат утримується за рахунок коштів районного бюджету в межах кошторисів, що складаються і затверджуються у встановленому порядку.

2.7. Забезпечення необхідних побутових умов для працюючих, утримання комунальних систем здійснює бухгалтерсько-господарський відділ. Штатний розпис, витрати на його утримання та обов`язки працівників затверджуються у встановленому порядку.

2.8. У разі закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради, посадові особи виконавчого апарату виконують свої обов’язки до обрання нового складу районної ради та прийняття нею рішення щодо структури та чисельності нового виконавчого апарату районної ради.

3. Завдання та функції апарату

3.1. Організаційно-технічне, правове, інформаційно-аналітичне, методичне забезпечення діяльності районної ради, постійних депутатських комісій, керівництва ради та, за потребою, окремих депутатів або депутатських груп щодо затвердження районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, здійснення контролю за їх виконанням, а також вирішення інших питань місцевого життя, віднесених законом до компетенції районної ради.

3.2. Своєчасне забезпечення депутатів районної ради необхідними в роботі довідками і аналітичними матеріалами, надання їм практичної допомоги в підготовці документів та проектів рішень на розгляд ради, її постійних комісій, розгляд зауважень та пропозицій, внесених депутатами на сесіях ради та висловлених виборцями під час звітів депутатів.

3.3. Надання допомоги депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями.

3.4. Узагальнення та розповсюдження досвіду роботи органів місцевого самоврядування району, постійних комісій, депутатів та органів самоорганізації населення.

3.5. Забезпечення гласності в роботі районної ради, її постійних комісій та депутатів шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації.

3.6. Надання консультативно-методичної, юридичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо об'єднання їх в асоціації, інші добровільні організації, забезпечення їх зв'язку з обласною радою з цих питань.

3.7. Сприяння районній виборчій комісії у здійсненні нею своїх повноважень з підготовки і проведення виборів депутатів районної ради, окружним і дільничним виборчим комісіям в організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, референдумів, підготовці документів з питань виборів на розгляд ради.

3.8. Організація матеріального та технічного забезпечення роботи ради, постійних комісій, депутатів для здійснення їхніх повноважень, забезпечення своєчасного відшкодування витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів районного бюджету.

3.9. Функціями апарату відповідно до покладених на нього завдань є:

-       опрацювання документів, що надходять до районної ради. За дорученням голови районної ради підготовка до них інформаційних (довідкових) матеріалів, відповідей;

-       розробка за дорученням голови районної ради проектів розпоряджень, інших вихідних документів;

-       організаційне забезпечення сесійних засідань районної ради, засідань постійних депутатських комісій, президії районної ради (підготовка приміщень для проведення заходу, проектів документів для розгляду, тиражування, ведення протоколів);

-       робота за дорученням голови районної ради зі зверненнями громадян;

-       ведення діловодства у районній раді;

-       здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради;

-       виконання інших функцій відповідно до законодавства та за дорученнями голови районної ради;

-       сприяння інформаційному, методичному забезпеченню діяльності місцевих рад району.

3.10. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з підрозділами райдержадміністрації, сільськими, селищними, міським головами, місцевими радами та їх виконавчими органами.

3.11. Апарат постійно керується планами роботи районної ради, постійних депутатських комісій і направляє свою діяльність на забезпечення їх виконання.

3.12. Планування роботи структурних підрозділів здійснюється на підставі планів роботи ради, постійних комісій, рішень сесій, доручень голови районної ради. Відділи апарату, окремі працівники планують свою роботу на місяць або квартал.

3.13. План роботи апарату розробляє керуючий справами за пропозиціями всіх структурних підрозділів апарату та керівництва ради з урахуванням планів роботи ради і постійних комісій. План розробляється на зручний термін (місяць, або квартал).

3.14. План роботи апарату та його відділів затверджує голова або заступник голови районної ради. Індивідуальні плани роботи затверджує керуючий справами.

3.15. Голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради або керуючий справами виконавчого апарату, керівник секретаріату районної ради, проводить щотижневі робочі наради з працівниками виконавчого апарату.

3.16. Апарат надає консультаційну, інформаційно-методичну допомогу сільським, селищним, міській радам району, сприяє підвищенню кваліфікації їх працівників.

3.17. Під час виконання своїх функцій, та організаційно-технічного забезпечення роботи ради і постійних комісій апарат, крім цього Положення, керується Регламентом районної ради та Положенням про президію районної ради.

 

4. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням

4.1. Документи, що надходять до районної ради, реєструються і не пізніше наступного робочого дня надаються на розгляд голові районної ради.

4.2. Голова районної ради або заступник голови при розгляді документів надає доручення виконавцям. Контроль за виконанням доручень здійснює головний спеціаліст з питань прийому громадян та діловодства.

4.3. За необхідності виконавець готує проект вихідного документа із зазначенням свого прізвища, ініціалів та телефону.

4.4. Вихідний документ (лист) візують начальник відповідного відділу та керуючий справами. За необхідністю лист можуть візувати консультант голови Вовчанської районної ради з питань юридичного забезпечення та заступник голови районної ради.

4.5. Після підпису головою районної ради або заступником голови головний спеціаліст з питань прийому громадян та діловодства здійснює відправку документа адресату (адресатам).

4.6. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (наказі, розпорядженні, дорученні, тощо), резолюції голови районної ради або заступника голови, та безпосередні виконавці.

4.7. Термін виконання документа може бути змінений або продовжений за рішенням посадової особи, яка його встановила.

 

5. Порядок підготовки проектів рішень сесії районної ради

5.1. Пропозиції про включення питання до порядку денного сесії районної ради надаються за 20 робочих днів до її проведення. Пропозиція надається разом з проектом рішення та пояснювальною запискою. Проект рішення за дорученням голови районної ради може бути підготовлений апаратом.

5.2. Питання порядку денного сесії обов’язково попередньо розглядається на засіданні профільної постійної депутатської комісії. Поправки, зауваження вносяться до проекту рішення.

5.3. Проект рішення візують:

-   виконавець;

-   голова профільної постійної депутатської комісії;

-   начальник організаційного відділу;

-   консультант голови районної ради з питань юридичного забезпечення;

-   керуючий справами;

-   заступник голови районної ради.

(Перелік осіб, які візують проект, може бути змінено у конкретних випадках).

5.4. Після розгляду на сесії рішення остаточно редагується (вносяться всі висловлені і затверджені на сесії зміни, уточнення, доповнення) організаційним відділом, візується і надається на підпис голові районної ради.

5.5. Організаційний відділ направляє підписані рішення до виконавців та зацікавлених сторін.

 

6. Порядок підготовки і проходження розпоряджень голови районної ради

6.1. Проект розпорядження готується за дорученням голови районної ради або відповідно до нормативного акту, що має конкретні посилання про необхідність прийняття того чи іншого розпорядження.

6.2. Проект розпорядження голови районної ради візують:

-          виконавець;

-          начальник відповідного відділу апарату;

-          консультант голови Вовчанської районної ради з питань юридичного забезпечення;

-          керуючий справами;

-          заступник голови районної ради (перелік осіб, які візують проект може бути змінено у конкретних випадках).

6.3. Після підписання головою районної ради розпорядження розсилається виконавцям.

 

7. Робота зі зверненнями громадян

7.1. Робота зі зверненнями громадян у районній раді здійснюється відповідно до чинного законодавства. Реєстрація та облік звернень громадян ведеться  відповідно до вимог Інструкції з діловодства.

7.2. Особистий прийом громадян ведуть голова, заступник голови районної ради згідно з графіком.

7.3. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому, здійснює керуючий справами.

 

8. Кадрова робота

8.1. Прийом, переведення на іншу посаду, звільнення працівників апарату здійснюється згідно з законами, що встановлюють правовідносини між роботодавцем і працівником, включаючи правові акти, які додатково регулюють ці правовідносини для державних службовців.

8.2. В апараті плануються заходи з питань навчання та підвищення кваліфікації працівників.

8.3. В апараті створюється і щорічно переглядається та уточнюється резерв кадрів (крім виборних посад). З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для виконання обов’язків на відповідних посадах.

 

9. Робочий час, відрядження, відпустки

9.1. Робочий час апарату визначається з 8.00 до 17.15 год. (у п’ятницю до 16.00 год.);  обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.

9.2. Ведеться табель обліку робочого часу працівників.

9.3. Відрядження працівників здійснюються відповідно до планів роботи, викликів вищих органів влади, за дорученнями голови районної ради. Посвідчення про відрядження оформлюються на підставі розпоряджень голови районної ради.

9.4. Відпустки працівникам апарату надаються за затвердженим графіком. Надання відпустки, розбивка її на частини, відкликання з відпустки здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.5. Відпустка голови районної ради погоджується  сесією ради.

9.6. Робота у вихідні, святкові дні компенсується згідно з чинним законодавством.

 

10. Заключні положення

10.1. Положення не відміняє діючих інструкцій з документообігу з різних питань (діловодство, кадри, робота зі зверненнями тощо).

10.2. Питання, що виникають і вирішуються апаратом під час практичної діяльності, виконання доручень керівництва можуть виходити за межі цього Положення. При вирішенні таких питань посадова особа діє у межах наданих повноважень і законів України.

10.3. Розділи або статті Положення можуть бути змінені у встановленому порядку за пропозиціями керівництва ради, депутатів, посадових осіб апарату у разі:

-          змін у законодавстві;

-          прийняттям нового Регламенту районної ради;

-          змін у структурі та штатному розписі апарату;

-          виникнення інших причин, що суттєво впливають на функції і завдання апарату.

 

 

Начальник організаційного відділу Вовчанської районної ради                      Кучай В.Г.

 

На сайті

Сейчас 12 гостей онлайн

Президент України

Харківська державна адміністрація