Положення про організаційний відділ

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

розпорядженням голови

Вовчанської районної ради VIІ скликання

№ 15 від  15.12.2017 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  ВІДДІЛ

ВОВЧАНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

Україна

Харківська область

місто Вовчанськ

2017 рік

1. Загальні положення

1.1. Організаційний відділ (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату Вовчанської районної ради, який утворюється, реорганізується, ліквідується рішенням районної ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими чинними нормативно-правовими актами України, рішеннями районної  ради, розпорядженнями голови районної  ради, а також цим Положенням.

1.3. Структура відділу, чисельність, посадові оклади працівників встановлюються штатним розписом виконавчого апарату районної ради, який затверджується районною радою.

1.4. Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу затверджується розпорядженням голови районної ради.

1.5. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу здійснюється головою районної  ради відповідно до чинного законодавства за поданням заступника голови.

1.6. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи.

1.7. Відділ підзвітний і підконтрольний районній раді, підпорядкований голові районної ради, його заступнику та керуючому справами виконавчого апарату, керівнику секретаріату районної ради.

2. Завдання та функції

2.1. Завдання відділу:

2.1.1. Організаційне забезпечення діяльності районної ради, депутатів, організаційно-методична допомога органам місцевого самоврядування району.

2.1.2. Підготовка проектів рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради з питань, що належать до компетенції відділу.

2.1.3. Забезпечення взаємодії районної ради з органами місцевого самоврядування району, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань організаційної роботи.

2.2. Функції відділу:

2.2.1. Забезпечує організаційну підготовку проведення сесій, засідань президії, постійних депутатських комісій районної ради, депутатських фракцій і груп, інших її органів.

2.2.2. Формує проект порядку денного сесій, враховуючи пропозиції постійних комісій, голови, депутатів районної ради, голови районної державної адміністрації, організовує своєчасну підготовку необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які вносяться на  розгляд, готує списки запрошених.

2.2.3. Готує проекти розпоряджень про скликання сесій, плани їх підготовки та проведення, про що своєчасно повідомляє депутатів.

2.2.4. Готує голові районної ради та заступнику голови порядок ведення пленарних засідань районної ради, забезпечує виконання організаційних заходів у день їх проведення.

2.2.5. Забезпечує згідно з Регламентом підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій районної ради, вчасно доводить їх до відома депутатів.

2.2.6. Готує або бере участь у підготовці за дорученням керівництва районної ради проектів рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради з питань, що належать до компетенції відділу, звіту голови районної ради про його діяльність.

2.2.7. Забезпечує організацію роботи депутатських фракцій, постійних комісій районної ради, які закріплені за відділом, готує документи на засідання комісій, забезпечує участь у засіданні депутатів і запрошених, оформлює протоколи засідань комісій, узагальнює рекомендації та пропозиції, прийняті на їх засіданнях. Готує голові комісії порядок денний засідання комісії, інші документи.

2.2.8. Надає практичну допомогу постійним комісіям районної ради в організації їх роботи, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради.

2.2.9. Організовує своєчасне доведення прийнятих рішень постійних комісій до виконавців. Надає допомогу комісіям у здійсненні контролю за виконанням рішень та рекомендацій.

2.2.10. Здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення засідань президії районної ради: готує відповідні матеріали на засідання президії, організовує участь у засіданні членів президії і запрошених, забезпечує їх відповідними матеріалами, що вносяться на розгляд президії районної ради, веде протокол засідання.

2.2.11. Сприяє здійсненню депутатами районної ради своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативними та довідковими матеріалами, надає методичну допомогу в організації звітів депутатів перед виборцями.

2.2.12. Сприяє організаційному забезпеченню діяльності помічників-консультантів депутатів районної ради.

2.2.13. Готує проекти рішень районної ради про розгляд депутатських запитів депутатів районної ради. Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради та додержанням термінів розгляду запитів депутатів районної ради.

2.2.14. Надсилає державним і громадським органам, посадовим особам запити, пропозиції і зауваження депутатів районної ради, сприяє своєчасному розгляду звернень депутатів, реалізації рішень ради за їх запитами.

2.2.15. Здійснює контроль за вчасним надходженням від виконавців проміжних інформацій про хід виконання районних програм та надає отримані інформації для розгляду на засіданнях профільних постійних комісій, за якими закріплено контроль за виконанням даних рішень, а також інформує керівництво районної ради про стан виконавської дисципліни.

2.2.16. Отримує від відділів і управлінь Вовчанської районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ і організацій (незалежно від форм власності) матеріали, необхідні для підготовки питань, що вносяться на розгляд сесій районної ради, її президії та координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, а також статистичні дані, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених  завдань.

2.2.17. У межах повноважень сприяє здійсненню взаємодії і зв'язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами виконавчої влади, партійними осередками, громадськими організаціями та правоохоронними органами.

2.2.18. Здійснює правову роботу, спрямовану на правильне застосування та дотримання чинного законодавства України під час підготовки проектів рішень районної ради та їх прийняття на сесіях районної ради.

2.2.19. Здійснює правове забезпечення діяльності районної ради, надає правову допомогу постійним комісіям, депутатам, місцевим радам, працівникам виконавчого апарату районної ради з правових питань, вирішення яких віднесене до компетенції ради.

2.2.20. Забезпечує дотримання чинного законодавства України при підготовці розпоряджень голови районної ради, бере участь у підготовці проектів рішень та розпоряджень з організаційних питань роботи районної ради та виконавчого апарату.

2.2.21. Здійснює юридичне забезпечення діяльності та прийнятих рішень комітетом з конкурсних торгів районної ради.

2.2.22. Готує за рішенням районної ради позови до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, за дорученням керівництва районної ради готує висновки-пропозиції, надає юридичне обґрунтування щодо протестів прокурора.

2.2.23. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси районної ради в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

2.2.24. Здійснює реалізацію державної регуляторної політики в районній раді відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». При необхідності розробляє плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

2.2.25. Веде облік і зберігання законодавчих та інших нормативних актів.

2.2.26. Забезпечує опрацювання прийнятих районною радою рішень і за дорученням голови або заступника голови районної ради здійснює їх підготовку для оприлюднення на офіційному     веб-сайті районної ради у встановлені законодавством терміни.

2.2.27. Забезпечує своєчасне доведення їх до місцевих рад, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян відповідно до реєстру розсилки.

2.2.28. Забезпечує розгляд листів, звернень, пропозицій органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань організаційного забезпечення діяльності районної ради та її органів.

2.2.29. Відповідно до чинного законодавства готує і подає статистичну звітність, що відноситься до компетенції відділу.

2.2.30. Бере участь у проведенні семінарів, навчань, інших занять з підвищення рівня професійних знань депутатів районної ради, сільських, селищних, міського голів.

2.2.31. Сприяє здійсненню районною радою та її головою організаційного забезпечення проведення виборів і референдумів в установленому чинним законодавством порядку.

2.2.32. Сприяє виборчим комісіям у реалізації їх повноважень при підготовці і проведенні на території району виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, референдумів.

2.2.33. Здійснює заходи з реалізації державної кадрової політики у сфері органів місцевого самоврядування.

2.2.34. Здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту, діловодство з кадрових питань та з питань служби в органах місцевого самоврядування, готує проекти розпоряджень голови районної ради з цих питань, веде облік кадрів виконавчого апарату районної ради.

2.2.35. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, надає допомогу з цих питань органам місцевого самоврядування.

2.2.36. Формує нормативну базу з кадрових питань.

2.2.37. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

2.2.38. Проводить роботу щодо формування кадрового резерву у виконавчому апараті районної  ради.

2.2.39. Вивчає професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради, попереджує їх про встановлені чинним законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

2.2.40. Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

2.2.41. Розглядає та вносить голові районної ради пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, готує документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

2.2.42. Готує матеріали про призначення на посаду та звільнення з посади працівників виконавчого апарату районної ради.

2.2.43. Здійснює оформлення документів про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам районної ради, вносить про це записи до трудових книжок.

2.2.44. Обчислює страховий стаж роботи, стаж служби в органах місцевого самоврядування, безперервний стаж служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників виконавчого апарату районної ради.

2.2.45. Готує документи щодо призначення пенсій працівникам виконавчого апарату районної ради.

2.2.46. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників виконавчого апарату районної ради.

2.2.47. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради покладених на них завдань і обов'язків.

2.2.48. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (декларування доходів).

2.2.49. Спільно з відділами районної ради  бере участь у підготовці та здійсненні заходів, які проводяться головою районної ради, заступником голови ради.

2.2.50. Виконує інші завдання за дорученнями керівництва районної ради.

3. Права

Для здійснення покладених на нього завдань та обов’язків відділ має право:

3.1. Залучати працівників інших відділів виконавчого апарату районної ради до виконання завдань, покладених на відділ (відповідно до компетенції).

3.2. Брати участь у роботі сесій районної ради, засіданнях постійних комісій районної ради, робочих групах, нарадах, інших заходах, що проводяться за участю районної ради, сесіях місцевих рад.

3.3. Робити запити та одержувати у встановленому порядку від органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних та інших органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, довідки, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.4. Залучати за згодою голови районної ради або заступника голови відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для підготовки і проведення заходів за участю керівництва районної ради, її органів, виконання інших завдань відповідно до покладених на відділ обов’язків.

3.5. Подавати на розгляд керівництва районної ради проекти рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, вносити відповідно до функцій відділу пропозиції щодо заходів з оптимізації роботи районної ради, реалізації її повноважень.

3.6. Організовувати і проводити наради, семінари та інші заходи з питань, що пов’язані з виконанням завдань і функцій відділу.

4. Керівництво

4.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради за поданням заступника голови районної ради в порядку, передбаченому трудовим законодавством та з питань місцевого самоврядування.

4.2. Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи стаж роботи на державній службі на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років.

4.3. Начальник відділу повинен знати Конституцію України, Закони України, Постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України з питань, що відносяться до компетенції відділу, рішення районної ради, Регламент роботи районної ради і умови застосування чинного законодавства з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу.

4.4.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.4.3. Розробляє і вносить на затвердження в установленому порядку посадові інструкції працівників відділу.

4.4.4. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу. З метою забезпечення ефективної реалізації завдань і функцій відділу може, у разі потреби, здійснювати частковий перерозподіл функціональних обов’язків працівників відділу.

4.4.5. Забезпечує підвищення їхньої кваліфікації та професійного рівня, дотримання трудової і виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.4.6. Планує роботу відділу і здійснює контроль за виконанням планів роботи.

4.4.7. У встановленому порядку вносить пропозиції про преміювання, призначення, переміщення, звільнення працівників відділу, погоджує надання їм відпусток.

4.4.8. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

4.4.9. Забезпечує загальне координування роботи постійних комісій районної ради, надання  депутатам практичної допомоги.

4.4.10. Представляє відділ в органах місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади, правоохоронних та інших органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян з питань, віднесених до його компетенції.

4.4.11. Виконує інші обов’язки та доручення, покладені на нього керівництвом районної ради.

5. Відповідальність

5.1. Відділ несе відповідальність:

-       за своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань;

-       за достовірність, правильність та об’єктивність підготовлених аналітичних матеріалів, інформацій, звітів тощо;

-       за збереження документів і додержання їх у належному стані;

-       за збереження конфіденційності інформації відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники відділу відповідно до чинного законодавства несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність:

-          за порушення трудової дисципліни;

-          за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих їм прав;

-          за порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням;

-          за розголошення поза службовою необхідністю відомостей, що містяться у службових документах.

6. Взаємозв’язки

6.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з:

-       відділами виконавчого апарату обласної ради,

-       обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами;

-       органами місцевого самоврядування;

-       апаратом Верховної Ради України;

-       центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими держаними органами;

-       підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності;

-       об’єднаннями громадян;

-       засобами масової інформації.

6.2. Відділ за згодою голови районної ради або його заступника може бути залучений до спільної роботи з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з метою надання консультативної допомоги.

7. Взаємозамінність працівників відділу

7.1. Під час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує посадова особа, призначена розпорядженням голови районної ради.

8. Прикінцеві положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням сесії районної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням голови районної ради.


Заступник голови

Вовчанської районної ради                                                                     О.В. Камінська

 

На сайті

Сейчас 3 гостей онлайн

Президент України

Харківська державна адміністрація