Депутатські комісіі

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням І сесії Вовчанської

районної ради VII скликання

від 01.12.2015 р. № 3-VII


ПОЛОЖЕННЯ

про постійні депутатські комісії районної ради

I. Загальні засади

 1. Постійні депутатські комісії районної ради обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.
 2. Постійні депутатські комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може бути менше 5 депутатів.
 3. Заступника голови постійної депутатської комісії та її секретаря обирають на засіданні відповідної комісії за поданням голови комісії.
 4. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні депутатські комісії, скасовані або реорганізовані раніше,  замінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 5. До складу постійних комісій не може бути обраний голова та заступник голови районної ради.
 6. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності і вільного колективного обговорення та вирішення питань.
 7. Положення про постійні комісії затверджується районною радою.
 8. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність, постійних комісій координує голова районної ради.

ІІ. Перелік постійних депутатських комісій районної ради

 1. Постійна комісія з питань АПР, екології, земельних відносин та використання природних ресурсів.
 2. Постійна комісія з питань комунальної власності та комунального господарства.
 3. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, законності,  правопорядку,  депутатської  діяльності  та депутатської етики.
 4. Постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та гуманітарних питань.
 5. Постійна комісія з питань бюджету.

Ш.Функції і повноваження постійних депутатських комісій

Основними функціями постійних комісій є:

-  за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядаються проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями;

-  попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;

-  за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно  від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради;

-  здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради.

Постійні комісії мають право :

-  у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законодавством України, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи;

-  вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань районної ради ;

-  скликати сесію районної ради у передбачених законодавством України випадках.

IV. Організація роботи постійних комісій

1. Організація роботи постійних комісій районної ради покладається на голів комісій. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організують роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голів комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин їх функції, здійснюють заступники голів комісій або секретарі комісій.

2. Основною формою роботи постійних комісій, є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішеннями постійних комісій проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів членів комісії від її загального складу. Зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії. Протоколи засідань комісій підписуються головами і секретарями комісій.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень районної ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Питання, які відносяться до повноважень кількох постійних комісій або з інших підстав, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. А за згодою цих комісій, засідання можуть проводитися під головуванням голови районної ради чи його заступника.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

6. Постійні комісії розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з питань, які входять до їх компетенції; щомісячно проводять прийом громадян з особистих питань у встановлені дні та години. Порядок розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом України "Про звернення громадян". Спеціалісти виконавчого апарату районної ради надають депутатам та постійним комісіям допомогу у роботі з заявами і скаргами громадян.

7. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

8. Члени постійних комісій зобов'язані:

- бути присутніми на засіданнях постійних комісій та їх підкомісій, до складу яких вони входять;

- брати участь у роботі постійних комісій та їх підкомісій;

- дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій, їх підкомісій;

- виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

9. Члени постійних комісій мають право:

- вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання;

- брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії;

- викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.

10. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

 

ПОСТІЙНІ  ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ

Вовчанської районної ради VIІ скликання

Постійна депутатська комісія з питань АПР, екології, земельних відносин

та використання природних ресурсів


п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутата

 

Голова комісії: Пієв Віктор Миколайович

Члени комісії:

2

Руденко Леонід Миколайович3

Голієнко Володимир Миколайович

4

Удод Віктор Олексійович

5

Уваров Володимир Юрійович

6

Меленець Микола Михайлович

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну депутатську комісію з питань агропромислового розвитку, екології

земельних відносин  та використання природних ресурсів

Комісія:

- розглядає та погоджує подання районної державної адміністрації та територіальних громад району з регулювання земельних відносин;

- розглядає та погоджує подання районної державної адміністрації щодо регіонального контракту та його фінансування;

- розглядає питання про встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях і вносить їх на розгляд районної ради;

- розглядає подання районної державної адміністрації та спільно з управліннями та відділами райдержадміністрації розробляє програми екологічної безпеки регіону;

-    попередньо розглядає питання щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

- розглядає питання по організації роботи з відповідними державними органами про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом;

- попередньо розглядає питання боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, у межах, що визначаються законами, і вносить їх на розгляд районної ради.

-      попередньо розглядає заяву зацікавленої особи – замовника та поданої ним технічної документації з нормативної грошової оцінки конкретної земельної ділянки певної площі з присвоєним кадастровим номером, за наявності позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації; готує висновок, проект рішення районної ради. Доповідає питання щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів, на засіданнях президії, постійних депутатських комісіях ради, пленарному засіданні ради голова комісії або визначена головою ради  посадова особа виконавчого апарату ради.

 

Постійна депутатська комісія з питань бюджету

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутата

1

Голова комісії:

Лук'янець Андрій Анатолійович

Члени комісії:

2

Федутенко Володимир В’ячеславович

3

Колесніков Андрій Іванович

4

Калашніков Юрій Миколайович

5 Голубничий Віталій Вікторович

6

Хайло Василь Іванович

7

Чередниченко Надія Олексіївна

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну депутатську комісію з питань бюджету

Комісія:

-       розглядає подання районної державної адміністрації про проект районного бюджету та вносить пропозиції по ньому на затвердження районної ради;

-       співпрацює з бюджетними депутатськими комісіями територіальних громад району стосовно складення трансфертних угод;

-       попередньо розглядає питання щодо розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій і вносить на розгляд районної ради;

-       вивчає та розглядає питання встановлення відповідно до місцевих податків та зборів, звернення про пільги для відрахувань до районного бюджету, готує їх на розгляд районної ради;

-       працює з управліннями, відділами обласної ради з питань формування бюджету району;

-       розглядає та вносить пропозиції до проектів законів про бюджетну та податкову політику.

Постійна депутатська комісія з питань комунальної власності

та комунального господарства

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутата

1

Голова комісії:

Шрам  Ігор Вікторович

Члени комісії:

2

Науменко Віталій Олександрович

3

Лисенко Олександр Миколайович

4

Якименко Юрій Павлович

5

Бурейчак Віталій Іванович

6

Шпортяк Андрій Володимирович

7

Апанасенко Борис Миколайович

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну депутатську комісію з питань комунальної власності

та комунального господарства

Комісія:

-           розглядає питання про продаж, передачу в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку і виносить їх на розгляд районної ради;

-           розглядає в установленому законом порядку питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, які перебувають в управлінні районної ради, розглядає кандидатури на призначення їх керівників, а також питання про їх звільнення і виносить їх на розгляд районної ради;

-           розглядає програми приватизації об’єктів спільної комунальної власності громад району;

-           розглядає та погоджує подання районної державної адміністрації про структуру та фінансування об’єктів житлово-комунального господарства району;

-           працює з управліннями, відділами обласної державної адміністрації по вирішенню профільних програм.


Постійна депутатська комісія з питань місцевого самоврядування, законності,

правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутата

1

Голова комісії:

Добровінський Віктор Вікторович

Члени комісії:

2

Шатковський Анатолій Олександрович

3

Никифоров Ігор Євгенійович

4

Тимченко Юрій Юрійович

5

Латинська Ольга Федорівна

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну депутатську комісію з питань місцевого самоврядування,

законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики

Комісія:

-       розглядає та вносить пропозиції щодо організаційного забезпечення діяльності депутатів районної ради, виконання ними Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”;

-       за пропозицією голови районної ради попередньо розглядає структуру, чисельність виконавчого апарату районної ради, витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату;

-       попередньо розглядає і виносить на затвердження районної ради регламент роботи районної ради;

-       обговорює на засіданні пропозиції щодо плану роботи районної ради і виносить їх на затвердження радою;

-       розглядає та вносить пропозиції щодо організації проведення референдумів та виборів;

-       заслуховує звіти про роботу депутатів, комісій, звіти керівників органів, утворених радою, обраних та призначених;

-       попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутата районної ради в порядку, встановленому законодавством, виносить питання на розгляд районної ради;

-       розглядає звернення громадян із питань діяльності депутатів районної ради;

-       розглядає проекти цільових програм щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на території району, вносить рекомендації раді по визначенню пріоритетних напрямків боротьби з організованою злочинністю, запобіганню злочинним проявам;

-       розглядає подання районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування і вносить пропозиції щодо адміністративно-територіального устрою району;

-       співпрацює з Координаційною радою з питань місцевого самоврядування при голові.

- здійснює контроль за дотриманням головою, заступником голови, депутатами районної ради вимог частини 1 статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає зазначеним особам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Постійна депутатська комісія з питань

соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення

та гуманітарних питань

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутата

1

Голова комісії:

Бондарєв Віктор Іванович

Члени комісії:

2

Бережний Андрій Миколайович

3

Кузуб Юрій Олексійович

4

Чупіс Валерій Володимирович

5

Злобін Петро Опанасович

6

Саратов Микола Петрович

7

Лебеденко Сергій Іванович

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну депутатську комісію з питань

соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення

та гуманітарних питань

Комісія:

- розглядає подання районної державної адміністрації та спільно з управліннями, відділами райдержадміністрації розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку району;

- розглядає питання щодо збалансованого економічного розвитку району;

- розглядає питання щодо сприяння інвестиційній діяльності на території району;

- працює з управліннями, відділами районної державної адміністрації з питань економічного розвитку району;

- відповідно до закону вивчає та готує на розгляд районної ради питання залучення на договірних засадах коштів підприємств незалежно від форм власності для виконання спільних проектів, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

- відповідно до законодавства розглядає питання щодо затвердження правил забудови і благоустрою населених пунктів району і виносить на розгляд районної ради пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів;

- розглядає та вносить пропозиції до проектів законів про економічну  політику регіонів;

- розглядає подання районної державної адміністрації та спільно з управліннями, відділами райдержадміністрації розробляє та вносить пропозиції щодо програм розвитку в районі: освіти, культури, духовності;

- розглядає питання створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих та молодіжних організацій;

- розглядає подання районної державної адміністрації та разом з управліннями, відділами райдержадміністрації вносить пропозиції та розробляє програми підтримки діяльності засобів масової інформації органів місцевого самоврядування;

- вносить пропозиції по фінансуванню, управлінню,  заснуванню та реорганізації засобів масової інформації районної ради;

- забезпечує співпрацю та інформованість засобів масової інформації про діяльність районної ради;

- підтримує зв'язки з політичними партіями та громадськими організаціями;

- розглядає подання районної державної адміністрації та спільно з управліннями, відділами райдержадміністрації розробляє та вносить пропозиції щодо програм розвитку в районі: медицини, торгівлі, малого і середнього бізнесу;

- розглядає та пропонує на розгляд районної ради встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення;

- вирішує питання про створення фондів соціального захисту населення, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів;

- вносить пропозиції щодо одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха, малозабезпеченим громадянам, інвалідам, пенсіонерам;

- розглядає питання та вносить пропозиції районній раді щодо затвердження перспективних і поточних районних програм зайнятості населення, організує контроль за їх виконанням;

- розглядає питання із забезпечення працевлаштування громадян, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в організаціях, установах;

- розглядає і пропонує на розгляд районної ради пропозиції виборців щодо покращення соціального захисту, медичного і торговельного обслуговування населення, розвитку малого і середнього бізнесу.