Шановні  відвідувачі!
Вітаємо  Вас
на  офіційному  сайті
Вовчанської  районної  ради


Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ІІ (позачергової) сесії

Вовчанської районної ради  VІІ  скликання

від  10  грудня 2015 року


Голова Вовчанської  районної ради


_____________________ А.В.Степанець


Р Е Г Л А М Е Н Т

Вовчанської  районної  ради  VІІ  скликання

(із змінами, внесеними рішеннями V (позачергової) сесії від 24.03.2016 р. № 120-VII та

Х (позачергової) сесії Вовчанської районної ради VII скликання від 08.09.2016 р. №281-VІІ)

м. Вовчанськ

2 0 1 5  рік

Стаття 1.1.

Порядок діяльності Вовчанської районної ради VІІ скликання Харківської області (далі –  районна рада), її депутатів, посадових осіб і органів районної ради визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом районної ради.

Стаття 1.2.

Регламент районної ради (далі – Регламент) затверджується не пізніш, як на другій сесії рішенням районної ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу районної ради.

У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

У випадку прийняття законодавчих актів, внаслідок яких виникнуть розбіжності окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством України, на черговій сесії районної ради повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

Інші зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду районною радою за ініціативою постійних депутатських комісій, голови районної ради, а також за вимогою більше ніж 1/3 депутатів від загального складу ради, яка визначається відкритим голосуванням.

Стаття 1.3. Гласність і відкритість діяльності районної ради

1. Засідання сесій районної ради та постійних депутатських комісій районної ради є гласними.

2. Сесії  ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

На закритому засіданні сесії районної ради мають право бути присутніми прокурор Вовчанського району, а також особи, присутність яких за визначенням районної ради необхідна для розгляду відповідного питання.

3. Гласність роботи районної ради забезпечується шляхом оприлюднення інформації про її діяльність у Вовчанській районній газеті «Хлібороб» та (або) по Вовчанському районному радіомовленню, або на веб-сайті Вовчанської районної ради.

4. Виконавчий апарат районної ради заздалегідь інформує редакції Вовчанської районної газети  «Хлібороб» та Вовчанського районного радіомовлення про важливі заходи та плани.

5. На засіданнях сесій районної ради та засіданнях постійних депутатських комісій, можуть бути присутні за запрошенням депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, керівники підприємств, організацій, установ і громадяни.

Головуючий на пленарному засіданні сесії районної ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Цим особам за рішенням сесії районної ради може бути надане право виступити на засіданні сесії районної ради.

6. Особи, присутні на засіданнях сесій районної ради та її органів, не повинні порушувати порядок, стримуються від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні.

У разі недотримання цих вимог вони, за розпорядженням головуючого на засіданні, можуть бути виведені із приміщення засідання.

РОЗДІЛ ІІ

СЕСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

Стаття 2.1. Перша сесія районної ради нового скликання

1. Першу сесію новообраної районної ради скликає Вовчанська районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка встановлена частиною 3 статті 16 Закону України «Про місцеві вибори».

2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, проводить вибори голови та заступника голови районної ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради. А у разі не обрання голови ради – з моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

3. Виконавчий апарат районної ради забезпечує депутатів районної ради нового скликання довідковими матеріалами про обраних депутатів районної ради, подає депутатам пропозиції щодо порядку денного проведення першої сесії районної ради і питання по формуванню органів районної ради, та інші питання, які передбачається внести на її розгляд згідно з законодавством України.

4. За пропозицією голови районної ради обирається заступник голови районної ради.

Стаття 2.2. Скликання і підготовка сесій районної ради

1. Сесії районної ради скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал головою районної ради.

У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені цим Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк  після  настання умов, передбачених цією статтею.

2. Сесія районної ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини   депутатів від загального складу районної ради або голови Вовчанської районної державної адміністрації.

У разі якщо голова та заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині 2 цієї статті, або у разі якщо посади голови та заступника голови ради є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

3. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин першої та другої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не  пізніш  як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися постійними комісіями,
депутатами, головою районної ради, головою Вовчанської районної державної адміністрації.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами,  вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Не  пізніш як на другій сесії затверджується регламент районної ради, а також положення про  постійні депутатські комісії ради.

4. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови  районної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». До прийняття регламенту ради чергового скликання  застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

5. Протоколи ради, прийняті нею, рішення підписуються особисто головою районної ради,  у  разі  його відсутності – заступником голови районної ради, а у випадку відсутності і його – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.


Стаття 2.3.  Правомочність сесії районної ради

1. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засідання бере участь більше половини депутатів районної ради від загального складу районної ради.

2. Перед кожним засіданням сесії виконавчий апарат (секретаріат) районної ради проводить реєстрацію депутатів районної ради, які прибули на засідання і повідомляє про їх кількість голову районної ради чи його заступника або головуючого на засіданні сесії районної ради, а також про кількість депутатів районної ради, які відсутні з поважних причин.

Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання сесії районної ради.

На початку засідання сесії голова районної ради, (а в його відсутність – заступник голови районної ради або головуючий на засіданні сесії) інформує депутатів про кількість депутатів районної ради присутніх на засіданні сесії.

У разі відсутності необхідної кількості депутатів районної ради за розпорядженням голови районної ради проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття  2.4.  Ведення засідань сесій районної ради

1. Сесію відкриває, веде і закриває голова ради або заступник голови районної ради. У випадку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що  входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

2. Засідання сесій районної ради і постійних депутатських комісій районної ради проводяться українською та російською мовами. Діловодство районної ради ведеться державною мовою.

3. Головуючий має право:

1) в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

2) ставити запитання;

3) у випадках, передбачених Регламентом, позбавляти виступаючого слова;

4) виступати позачергово з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів .

Під час засідання районної ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих та їх виступів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

4. Засідання сесії районної ради проводяться з 10.00 до 18.00 години з перервами на 15 хвилин через кожні 1.5 години роботи і на 1 годину - 13.30 до 14.30 години. Зміни часу початку і закінчення засідань сесій районної ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.

5. В необхідних випадках за рішенням сесії районної ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних депутатських комісій районної ради. В таких випадках оголошуються додаткові перерви в роботі сесії ради з визначенням їх тривалості.

Стаття 2.5.  Секретаріат сесії районної ради

1. За пропозицією голови районної ради або депутатів районної ради на кожній сесії більшістю голосів депутатів, від загального складу районної ради, персонально або списком обирається секретаріат сесії ради в кількості, як правило, двох депутатів. В ході сесії районної ради до складу секретаріату сесії у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

2. Секретаріат сесії районної ради надає допомогу головуючому у веденні сесії, записує депутатів для виступів на підставі їх заяв, поданих у письмовій формі, веде реєстрацію скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів виконавцям,оголошує на засіданні сесії районної ради звернення депутатів районної ради, подані у письмовій формі.

Стаття 2.6.  Підготовка питань на розгляд сесії районної ради

Порядок денний сесії районної ради

1. Проект порядку денного сесії районної ради готується головою районної ради за пропозиціями депутатів, депутатських груп та фракцій, постійних депутатських комісій районної ради, голови Вовчанської районної державної адміністрації. Питання на розгляд сесії районної ради можуть бути внесені її головою.

2. До порядку денного сесії районної ради включаються питання про хід виконання раніше прийнятих рішень сесії районної ради, які перебувають на контролі та питання про депутатські запити.

3. Пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради вносяться голові районної ради або його заступнику в письмовій формі не пізніше як за 20 робочих днів до відкриття чергової сесії районної ради. Пропозиція надається з пояснювальною запискою і проектом рішення сесії районної ради. А у разі надходження пропозиції про внесення до порядку денного сесії районної ради організаційних питань, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», то рішення з цього питання приймається сесією районної ради таємним голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу районної ради.

4. Пропозиція після реєстрації разом з іншими матеріалами при необхідності передаються у відповідні постійні депутатські комісії районної ради згідно з їх функціональною спрямованістю.

5. Проекти рішень сесії голова районної ради або його заступник, передають консультанту з правових питань районної ради для вивчення їх відповідності чинному законодавству України.

6. Постійна депутатська комісія розглядає пропозицію та проект рішення сесії на своєму засіданні з запрошенням її автора, а при необхідності, з залученням консультанта з правових питань районної ради та інших фахівців з обговорюваного питання. Ця комісія має право підготувати свій проект рішення сесії з запропонованого питання, у якому може викласти альтернативні варіанти спірних положень.

У випадку невідповідності запропонованого проекту рішення сесії районної ради вимогам чинного законодавства України він повертається автору із зазначенням мотивів повернення .

7. Проекти рішень сесії районної ради, які передбачають нові видатки з районного бюджету, подаються крім постійної депутатської комісії, яка розглядає це питання, також на розгляд постійної депутатської комісії з питань бюджету.

8. Проекти рішень сесії районної ради, які стосуються окремих населених пунктів Вовчанського району, надсилаються для одержання висновків також відповідним місцевим радам району. Їх зауваження і пропозиції враховуються при підготовці таких проектів.

9. До обговорюваних проектів рішень сесій районної ради, які стосуються питань, віднесених до відання Вовчанської районної державної адміністрації, залучаються їх керівники або спеціалісти, зауваження і пропозиції яких враховуються при підготовці питань на розгляд сесії.

10. Проекти рішень сесій районної ради з найбільш важливих питань життєдіяльності Вовчанського району можуть оприлюднюватися у Вовчанській районній газеті «Хлібороб» або по Вовчанському районному радіомовленню та на веб-сайті районної ради.

11. Проект порядку денного сесії районної ради, сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.

Стаття 2.7.  Порядок розгляду питань на сесії районної ради

 1. На початку чергової сесії районної ради до обговорення питання про порядок денний голова районної державної адміністрації або його перший заступник інформують депутатів районної ради про стан справ на території Вовчанського району та з інших питань, відповідають на запитання депутатів районної ради. Дебати з цих повідомлень не відкриваються. На інформацію, питання і відповіді по ним відводиться не більше 15 хвилин.
 2. Час, який надається на доповіді з питань, які внесені до порядку денного сесії районної ради, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді - 20 хвилин і заключного слова - 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення,  з мотивів голосування, а також для внесення пропозицій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок, надається до 2 хвилин, для заяв, внесення запитів - до 3 хвилин.
 3. Для надання слова на більш тривалий час, ніж встановлено п. 2 цієї статті, сесія районної ради приймає процедурне рішення без дебатів. У разі необхідності головуючий на засіданні сесії районної ради за проханням окремого виступаючого, за згодою більшості депутатів від загального складу ради може продовжити йому час для виступу.

Запис для виступів у дебатах проводиться під час розгляду питання через секретаріат сесії районної ради письмово. Депутати районної ради виступають у дебатах в порядку черговості подання заяви.

Головуючий на засіданні сесії районної ради може надати слово для виступу також у випадку усного звернення депутата районної ради або іншої особи, якщо в цьому є потреба.

На засіданні сесії районної ради ніхто не може виступити без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні сесії ради надає слово депутатам районної ради з дотриманням черговості, встановленої для виступаючих на підставі їх заяв

У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від виступу.

З одного питання депутат може виступити не більше 2 разів, не враховуючи випадків виступів щодо порядку ведення засідання сесії районної ради.

Слово для довідки, відповіді на запитання або надання пояснень може бути, а щодо порядку ведення засідання сесії районної ради і з мотивів голосування, повинно бути надано головуючим на засіданні сесії районної  ради позачергово, але не перериваючи виступаючого.

4. Перед розглядом питання сесія районної ради може визначити загальний час для обговорення або час для запитань і відповідей, після закінчення якого головуючий на засіданні сесії ради припиняє надання слова.

Якщо з витоком часу, відведеного для дебатів, більше 1/3 депутатів від загального складу районної ради наполягає на наданні слова депутатам, головуючий зобов’язаний надати слово не більше як трьом депутатам.

Рішення сесії про дострокове припинення дебатів приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Тексти виступу депутатів, які записались для виступу, але не змогли їх проголосити в зв’язку з припиненням дебатів, за проханням цих депутатів повинні бути включені до звіту засідання сесії районної ради, якщо були подані до секретаріату сесії ради відразу після закінчення засідання.

5. Запитання до доповідача або співдоповідача депутати районної ради ставлять в письмовій або усній формі, відповіді на них даються відразу після доповіді або співдоповіді спочатку на письмові запитання, а потім на усні. Депутат має право при розгляді кожного питання ставити в усній та письмовій формі не більше двох запитань.

6. Перед кожним виступом депутат районної ради зобов’язаний називати своє прізвище, ім'я, по батькові та виборчий округ, який він представляє у районній раді.

Виступаючий на сесії районної ради не повинен вживати у своїй промові грубих і некоректних висловів або закликати до незаконних дій. У разі таких висловів і закликів, головуючий на засіданні сесії районної ради повинен зробити попередження про їх неприпустимість. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова.

При цьому може бути вимкнено мікрофон, а подальша промова виступаючого не записується. У цьому випадку питання про поведінку депутата за рішенням сесії районної ради може бути передано в постійну депутатську комісію з питань місцевого самоврядування законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики. Цим особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення питання, або у випадку, якщо він відхиляється від теми, головуючий на засіданні сесії ради може звернутися до нього з проханням відповідно скоротити, закінчити виступ або дотримуватись теми обговорюваного питання.

7. В кінці кожного дня засідання сесії районної ради відводиться до 20 хвилин для заяв і запитань депутатів, визнання звернень депутатів депутатськими запитами, відповідей посадових осіб на запити і запитання депутатів. Для оголошення звернень депутатів відводиться до 3 хвилин кожному, для відповідей на запити і запитання депутатів - до 5 хвилин. Дебати по заявах депутатів не відкриваються.

Стаття 2.8.  Обговорення проектів рішень сесій районної ради

 1. Рішення сесій районної ради не повинні суперечити Конституції України та чинному законодавству України.
 2. Рішення сесій районної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення сесії районної ради без обговорення допускається лише в випадках, передбачених Регламентом та рішенням сесії ради.
 3. Проекти рішень сесії районної ради попередньо розглядаються на засіданнях постійних депутатських комісій. Кожен проект повинен містити інформацію про його ініціатора, назву постійної депутатської комісії районної ради, якій була доручена підготовча робота з цього документу, авторів, які розробили винесений на розгляд проект.
 4. Пропозиції, поправки, зауваження до проекту рішення сесії районної ради подаються у письмовій формі до секретаріату сесії.
 5. Під час обговорення поправок спочатку слово надається доповідачу, потім - авторові поправки (якщо постійна депутатська комісія не рекомендує поправку для прийняття) або одному з депутатів, який виступає проти прийняття поправки (у випадку рекомендації постійної депутатської комісії для її прийняття). На цьому дебати з поправки закінчуються.

Якщо до статті проекту рішення сесії районної ради надійшли поправки, але постійні депутатські комісії не рекомендують їх для прийняття, то кожна поправка ставиться на голосування окремо на пленарному засіданні сесії районної ради.

Під час розгляду районна рада має право визнати обговорений проект таким, що не потребує поправок або про внесення поправок без його додаткового доопрацювання у депутатських комісіях і може бути прийнятий в цілому.

Стаття 2.9.  Прийняття  рішень сесії районної ради

 1. Рішення сесії районної ради (крім процедурного або зазначеного у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення за них проголосувала більшість депутатів від загального складу районної ради.
 2. Рішення сесії районної ради щодо застосування заходів до забезпечення присутніх депутатів на засіданні ради, а також рішення сесії про перенесення дати чи часу засідання сесії районної ради приймається більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.
 3. Рішення сесії районної ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради, за винятком випадків, окремо передбачених у Регламенті і законодавстві України.
 4. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 частини першої статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
 5. Розгляд питань та прийняття рішення районної ради нормативно-правового характеру здійснюється відповідно до Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 6. За рішенням сесії районної ради таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів.
 7. Рішення сесії районної ради про обрання, призначення або затвердження посадових осіб чи колегіальних органів у раді приймаються у порядку, передбаченому чинним законодавством України, яке регламентує діяльність органів місцевого самоврядування.

8. Районна рада може прийняти рішення про голосування щодо кандидатур за списком, якщо інше не передбачено законодавством України.

9. Рішення районної ради виготовляються та надаються для виконавців протягом 10 робочих днів.

Стаття 2.10 Дисципліна та етика пленарних засідань районної ради

 1. На засіданні сесії районної ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні сесії районної ради має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо депутат виступає без дозволу головуючого на засіданні сесії районної ради, головуючий може позбавити його слова.
 3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні сесії районної ради після двох попереджень позбавляє його слова.
 4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні сесії районної ради невірно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні сесії ради з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.
 5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сесії районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.
 6. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання сесії ради головуючий може оголосити перерву або закрити засідання сесії районної ради.

Стаття  2.11.  Протокол, звіт сесії районної ради

1. Засідання сесій районної ради протоколюється. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат районної ради. У протоколі засідання сесії ради зазначаються відомості про: дату, час і місце проведення засідання сесії ради; кількість депутатів, присутніх на засіданні сесії ради; питання порядку денного, винесені на розгляд сесії ради; прізвища головуючого на засіданні сесії ради і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції; повні результати голосування та прийняття рішення сесії ради.

2. Протоколи сесій районної ради, прийняті нею рішення підписуються особисто головою районної ради, у разі його відсутності – заступником голови районної ради, або депутатом районної ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

РОЗДІЛ  ІІІ

ДЕПУТАТИ,  ПОСАДОВІ  ОСОБИ ТА ОРГАНИ  РАЙОННОЇ  РАДИ

Стаття 3.1.  Депутати районної ради

1. Порядок діяльності депутатів у раді та її органах визначається законодавчими актами, зазначеними у статті 1.1.

2. Депутат зобов’язаний зареєструватися і брати участь у роботі засідань сесій районної ради та її органів, до складу яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях сесій районної ради і її органів, до складу яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в зазначених випадках депутат повинен письмово або у інший зручній для нього формі, з зазначених причин, завчасно повідомити про це голову районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної депутатської комісії – голову цієї комісії у тому ж порядку.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або   засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та  її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

3. Депутат повинен брати участь у голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає окреме рішення сесії районної ради щодо нього персонально.

4. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території Вовчанського району, а також до голови Вовчанської районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

5. Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, радою до нього за висновком комісії з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, попередження з оприлюдненням у Вовчанській районній газеті «Хлібороб» або по Вовчанському районному радіомовленню.

6. Для здійснення зв’язку з виборцями, підприємствами, організаціями і установами, незалежно від форм власності, по узгодженню з партійними організаціями, які висунули кандидатів у депутати районної ради, районна рада своїм рішенням закріплює депутатів районної ради за відповідними виборчими округами та територіальними громадами району на строк повноважень районної ради.

7. Компенсація заробітної плати депутату районної ради за час виконання ним депутатських повноважень здійснюється за рахунок коштів організацій, підприємств, установ за основним місцем його роботи.

Стаття 3.2.  Групи і фракції депутатів районної ради

Депутатські групи:

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати районної рад можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

2. Депутати районної ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих  округів, спільністю проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата районної ради, передбачених цим Законом.

4. Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної  відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

5. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень  ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п'яти депутатів районної ради.

6. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

7. Депутатська група реєструється Вовчанською районною радою за поданням особи, яка  очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального  складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. Рішення про утворення депутатської групи доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

8. Депутатські групи можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

9. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою,  ніж встановлено частиною першою цієї статті;

2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися в депутатську групу,  або  строку повноважень відповідних рад.

10. Рада  сприяє  діяльності зареєстрованих  нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Депутатські фракції:

1. Депутатські фракції районної ради формуються на основі єдності поглядів та партійного членства з чисельністю не менше трьох депутатів.

2. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутатська фракція реєструється Вовчанською районною радою за поданням особи, яка  очолює депутатську фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального  складу та партійної належності членів фракції та депутатів, які уповноважені її представляти. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

3. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради.

Депутатські групи, фракції ради мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових ко­місіях районної ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує районна  рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному за­сіданні сесії районної ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створен­ня більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття  3.3.  Голова районної ради

1. Голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

5. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

6. Голова районної ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду відповідно заступника голови районної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації, здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

7. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття  3.4.  Заступник голови районної ради

1. Районна, районна рада обирає заступника голови ради.

2. Заступник голови районної ради обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.

3. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

4. Повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови ради.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

6. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

7. Заступник голови районної ради працюють у раді на постійній основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для голови ради.

Стаття  3.5.  Президія районної ради

 1. Президія районної ради утворюється районною радою на строк її повноважень у складі голови районної ради, його заступника, голів постійних депутатських комісій, уповноважених представників депутатських груп, фракцій та діє на основі Положення про неї, що затверджується районною радою.
 2. Президія районної ради є дорадчим органом районної ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Відкриває і веде засідання президії голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради на підставі розпорядження голови ради, а також у разі неможливості виконання головою своїх обов’язків з інших причин.
 3. Засідання президії районної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів від загального складу. Засідання президії проводяться в міру необхідності.
 4. Президія районної ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
 5. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює секретаріат (виконавчий апарат) районної ради. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, кількість присутніх, які питання розглядалися, прізвища виступаючих, зміст рішень. Підписує протокол головуючий.

Стаття  3.6. Дострокове припинення повноважень депутата районної ради

Повноваження депутата районної ради припиняються достроково за наявності перелічених   підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:

1) його відкликання виборцями  у  встановленому  цим  Законом порядку;

(Пункт  2  частини  1  статті  5 виключено на підставі Закону N 2487-VI від 10.07.2010)

3) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

4) обрання або призначення  його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

5) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до  позбавлення  волі, або набрання законної сили рішенням   суду,  яким  його  притягнуто  до  відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді  позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з  виконанням  функцій  держави  або місцевого самоврядування;

8) його смерті.

Повноваження депутата районної ради можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв'язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.

Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата ради вирішуються судом.

Стаття  3.7. Порядок дострокового припинення повноважень депутата районної ради

та відкликання його за народною ініціативою

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата районної ради можуть бути:

1) порушення депутатом районної ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом;

2)  пропуск депутатом районної ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин, передбачених законом, обов’язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі;

3) невідповідність практичної діяльності депутата районної ради основним принципам і положенням його передвиборної програми, невиконання депутатом ради передбачених законом зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними.

Порядок дострокового припинення повноважень депутата районної ради та відкликання його за народною ініціативою здійснюється відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (із змінами та доповненнями).

РОЗДІЛ  ІV

ПОСТІЙНІ  ДЕПУТАТСЬКІ  КОМІСІЇ   РАЙОННОЇ  РАДИ

Стаття  4.1.  Постійні депутатські комісії районної ради

1. Повноваження та порядок утворення постійних депутатських комісій районної ради визначається Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування. Завдання і компетенція постійних депутатських комісій визначається Положенням про них та цим Регламентом, а також рішеннями районної ради.

2. Порядок діяльності постійних депутатських комісій визначається законодавством про місцеве самоврядування.

3. Постійні депутатські комісії районної ради утворюються з числа депутатів районної ради на другій сесії районної ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається районною радою.

4. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні депутатські комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

5. Голова постійної депутатської комісії обирається районною радою за поданням голови ради. Кожному кандидату на посаду голови постійної депутатської комісії може надаватись слово для виступу та відповідей на запитання.

Повноваження голови постійної депутатської комісії можуть бути достроково припинені районною радою за його заявою; за ініціативою голови районної ради; за рішенням відповідної постійної депутатської комісії, прийнятим на її засіданні, (при голосуванні за іншого члена цієї комісії без урахування голосу самого голови постійної комісії), за вимогою не менш третини депутатів від загального складу районної ради.

6. Персональний склад членів постійної депутатської комісії районної ради обирається окремо або за списком всіх комісій без дебатів.

Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї постійної депутатської комісії.

7. Обрання голів та персонального складу постійних депутатських комісій районної ради здійснюється за її рішеннями.

Стаття  4.2.  Порядок організації роботи комісій районної ради

1. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

2. Засідання комісії, як правило, проводяться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання. При розгляді питань, які відносяться до повноважень декількох комісій або з інших підстав, засідання комісій проводяться спільні, а за згодою цих комісій, засідання можуть проводитися під головуванням голови районної ради чи його заступника.

3. За результатами вивчення питань комісія готує висновки і рекомендації, які включаються в протокол засідання комісії. Протоколи засідань комісії зберігаються на протязі повноважень районної ради VІІ скликання, а після обрання районної ради нового скликання – передаються до архіву. Діловодство забезпечує голова комісії та її секретар.

4. Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії районної ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні сесії ради.

5. За розпорядженням голови районної ради кожній комісії для проведення засідань, створюються необхідні умови для її діяльності.

Стаття  4.3. Тимчасові контрольні комісії районної  ради

 1. Тимчасові контрольні комісії районної ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених районною радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії районної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу районної ради.
 3. Повноваження тимчасової контрольної комісії районної ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень районної ради, яка створила цю комісію.

Стаття 4.4. Лічильна комісія районної ради

1. Лічильна комісія обирається районною радою на строк її повноважень для проведення підрахунку голосування в районній раді і визначення його результатів.

2. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться лише відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включено до бюлетенів для таємного голосування.

3. При відкритому голосуванні будь-яка кількість наявних членів лічильної комісії, але не менше одного, правомочна здійснювати підведення підсумків голосування.

При таємному голосуванні лічильна комісія правомочна вирішувати питання, якщо має в своєму складі не менше трьох депутатів.

Якщо їх кількість менша, то за поданням голови районної ради, вноситься пропозиція про дообрання членів лічильної комісії на дану сесію.

Стаття  4.5.  Редакційна комісія районної ради.

 1. Редакційна комісія може обиратись районною радою у разі необхідності для узагальнення пропозицій, поправок, зауважень до проектів рішень, які внесені на розгляд сесії районною ради, доопрацювання проектів рішень сесій ради.

РОЗДІЛ  V

ЗДІЙСНЕННЯ  РАЙОННОЮ РАДОЮ  ТА  ЇЇ  ОРГАНАМИ

КОНТРОЛЬНИХ  ФУНКЦІЙ  І  ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 5.1. Контроль за виконанням рішень районної ради

1. Районна рада безпосередньо або через створені нею постійні депутатські комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності з Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування, цим Регламентом.

2. Контроль за виконанням рішень сесії районної ради організує її голова. Питання про хід виконання рішень сесії ради включається до порядку денного сесії ради.

Рішенням сесії районної ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну постійну депутатську комісію районної ради та виконавчий апарат (секретаріат) районної ради. Рішення сесії районної ради одразу після прийняття передається до відповідних комісій.

Постійна депутатська комісія на своєму засіданні розглядає питання про виконання цих рішень. Надає інформацію про це голові районної ради або його заступнику.

Стаття 5.2. Здійснення районною радою контрольних функцій відносно делегованих повноважень Вовчанській районній державній адміністрації

1. Виключно на пленарних засіданнях районної ради приймаються рішення щодо делегування Вовчанській райдержадміністрації окремих повноважень районної ради.

 1. Голова Вовчанської районної державної адміністрації щорічно звітує перед районною радою з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку  територій, здійснення державної регуляторної політики і делегованих повноважень.
 2. Після заслуховування звіту голови Вовчанської районної державної адміністрації, районна рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення, районна рада приймає рішення.
 3. Районна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові Вовчанської районної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.
 4. Якщо недовіру голові Вовчанської районної державної адміністрації висловили не менше як дві третини депутатів від загального складу районної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації.
 5. Вовчанська районна державна адміністрація в письмовій формі один раз у квартал подає узагальнену інформацію про здійснення районною державною адміністрацією усіх делегованих їй районною радою повноважень, згідно з рішенням ІІ сесії районної ради VІІ та рішеннями сесій районної ради про внесення змін та доповнень до цих делегованих повноважень, для розгляду на засіданнях профільних постійних депутатських комісій. По наданій інформації може прийматися рішення сесії районної ради.

Стаття 5.3. Розгляд депутатських запитів

1.  Депутати районної ради згідно з Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад» мають право звертатись із запитом до керівників районної ради та її органів, керівників відділів, управлінь, служб району, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради. Порядок розгляду депутатських запитів визначається законодавством та цим Регламентом.

2. Звернення депутата до посадових осіб, вказаних у п. 1 статті 5.3. з вимогою вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань їх компетенції, визнається депутатським запитом у випадках, коли воно стосується дотримання прав людини, безпеки особистості, і питань, які мають суспільне значення та належать до відання районної ради. Рішення про визнання звернення депутата депутатським запитом приймається більшістю голосів присутніх на засіданні районної ради. Районна рада може доручити відповідній постійній депутатській комісії розглянути та підготувати проект рішення з депутатського запиту.

3. Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ра­ди або депутатською фракцією попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради.

4. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради.

5. Районна рада може зобов'язати відповідний орган у встановлений районною радою строк подати письмову інформацію про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

6. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений районною радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений районною радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити районну раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розгля­дається на пленарному засіданні районної ради.

7. Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит районною радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні районної ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит районна рада приймає відповідне рішення.

8. За рішенням ради тексти депутатського запиту, відповіді на нього та прийнятого рішення з цього питання можуть оприлюднюватися у Вовчанській районній газеті «Хлібороб» або по Вовчанському районному радіомовленню.

РОЗДІЛ  VI

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ (СЕКРЕТАРІАТ) РАЙОННОЇ РАДИ

 1. Виконавчий апарат (секретаріат) районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, Вовчанською районною державною адміністрацією та іншими місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 2. Виконавчий апарат (секретаріат) утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються районною радою за поданням її голови.
 3. Виконавчий апарат (секретаріат) районної ради за посадою очолює голова районної ради.

РОЗДІЛ  VII

ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  РАЙОННОЇ  РАДИ

1. Районна рада є неприбутковою організацією, в зв’язку з тим, що вона відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність районної ради;

- установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу районного бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

РОЗДІЛ  VIII

КООРДИНАЦІЙНА  РАДА  З  ПИТАНЬ  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ

ПРИ  ГОЛОВІ  ВОВЧАНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові районної ради утворюється рішенням районної ради за поданням її голови, керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування, та Положенням про цю координаційну раду, яке затверджується рішенням районної ради.
 2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові районної ради на громадських засадах. До складу Координаційної ради  входить голова районної ради, голова Вовчанської районної державної адміністрації (за згодою), міський, селищні та сільські голови (за згодою), члени президії районної ради.
 3. У своїй практичній роботі Координаційна рада взаємодіє з постійними депутатськими комісіями районної ради, її виконавчим апаратом.
 4. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат (секретаріат) районної ради.


___________***___________***__________***______________


вик. Санін О.Г.

тел. (05741) 4-27-50

 

 

На сайті

На даний момент 16 гостей на сайті

Президент України

Харківська державна адміністрація